ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ โคราช ประโคนชัย

ใบรับรองแพทย์สมัครงาน ใบรับรองแพทย์สมัครสอบ

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด ตั้งครรภ์

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ค่าบริการ 100 บาท ตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด ตั้งครรภ์ เพื่อใช้สมัครงาน โคราช ประโคนชัย แอลซีคลินิก

ใบรับรองแพทย์สมัครงาน สมัครสอบ โคราช ประโคนชัย

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ

การขอใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ในการสมัครงาน สมัครสอบ ในปัจจุบันจะใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยจะมีการอัพเดทใหม่เรื่อยๆ โดยแบบฟอร์มที่ใช้ล่าสุด จะเป็นแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรอง จากมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยสามารถดูแบบฟอร์มนี้ได้จากเวปไซต์แพทยสภา ซึ่งมีการอัพเดทล่าสุด 30/6/2565

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (สำหรับตรวจสุขภาพ) เพื่อใช้ในการสมัครเรียน สมัครสอบ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ขอใบรับรองแพทย์ และส่วนของแพทย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอใบรับรองสุขภาพ (ผู้ขอใบรับรองแพทย์)

 • ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ชื่อ-นามสกุล 
 • สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติ ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวในพาสปอร์ต)
 • ประวัติสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำตัว, อุบัติเหตุและผ่าตัด, เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล,  และประวัติอื่นที่สำคัญ (ถ้ามี) 
 • ลงชื่อ และ วัน เดือน ปี ที่ขอใบรับรองแพทย์
 • ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

 • สถานที่ตรวจ และ วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ขอใบรับรองแพทย์
 • ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ชื่อแพทย์
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ สถานพยาบาลชื่อ
 • ที่อยู่ของสถานพยาบาล
 • ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ขอใบรับรองแพทย์)
 • แล้วเมื่อวันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ขอใบรับรองแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้
 • น้ำหนักตัว กก., ความสูง เซนติเมตร, ความดันโลหิต มม.ปรอท, ชีพจร ครั้ง/นาที
 • สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ปกติ หรือ ผิดปกติ (ระบุ)
 • ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้, ไม่ปรากฎอาการของโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน, ไม่ปรากฎอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้ (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (2) วัณโรคในระยะอันตราย (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) อื่นๆ (ถ้ามี)
 • สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ 
 • ลงชื่อ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

(1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

(3) คำรับรองนี้เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น

แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ค่าบริการ 100 บาท ตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด ตั้งครรภ์ เพื่อใช้สมัครงาน โคราช ประโคนชัย แอลซีคลินิก

ใบรับรองแพทย์สมัครงาน สมัครสอบ โคราช ประโคนชัย

ค่าบริการ ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ใบรับรองสุขภาพ

 • ค่าบริการใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองสุขภาพ) 100 บาท
 • ค่าบริการตรวจปัสสาวะ ทดสอบการตั้งครรภ์ เพื่อใช้สมัครงาน 100 บาท (ได้ผลเลย)
 • ค่าบริการตรวจปัสสาวะ ทดสอบสารเสพติด เพื่อใช้สมัครงาน 100 บาท (ได้ผลเลย)
 • ค่าบริการตรวจปัสสาวะ ทดสอบการตั้งครรภ์ เพื่อใช้สมัครงาน (ต้องการใบรายงานผลโดยเทคนิคการแพทย์) 300 บาท (รอผล 2-3 วัน)
 • ค่าบริการตรวจปัสสาวะ ทดสอบสารเสพติด เพื่อใช้สมัครงาน (ต้องการใบรายงานผลโดยเทคนิคการแพทย์) 300 บาท (รอผล 2-3 วัน)

คำถามที่พบบ่อย

1.การขอใบรับรองแพทย์ที่แอลซีคลินิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้ขอใบรับรองแพทย์มาแสดงที่คลินิกคะ

2.ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ ใช้ได้นานเท่าไหร่

 • ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของแพทยสภา ซึ่งใช้สมัครเรียน สมัครสอบ และสมัครงาน จะกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

3.คลินิกได้รับออกใบรับรองแพทย์ของข้าราชการ หรือใบรับรองแพทย์ ก.พ. ไหม

 • ไม่ได้รับคะ

4.คลินิกมีการตรวจเอกซเรย์ปอดเพื่อใช้ในการสมัครงานไหม

 • ไม่ได้รับคะ

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ตรวจสารเสพติด ตั้งครรภ์ ใช้สมัครงาน

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคทั่วไป

 1. โรคทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์ ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีน
 2. ใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ แบบฟอร์มใหม่ จากขนส่ง

บทความด้านวัคซีนและการฉีดวัคซีน

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 4. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 5. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ 
 7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ตรวจสารเสพติด ตั้งครรภ์ ใช้สมัครงาน โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized.