ตรวจรักษาฟรี 5 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยากาศหน้าแอลซีคลินิก ก่อนเริ่มงานค่ะ