คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ โคราช & ประโคนชัย

ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ แบบฟอร์มขนส่ง

คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

แอลซี คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ฟอร์มขนส่ง

แอลซี คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่

แอลซีคลินิก สาขาโคราช นครราชสีมา และ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย บุรีรัมย์ มีบริการ ออกใบรับรองแพทย์ ขอใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ สำหรับใช้ในการขอใบอนุญาตขับรถ โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานของทางขนส่ง สามารถใช้ประกอบเอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้งใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถยนต์

ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ แบบฟอร์มขนส่ง

ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ แบบฟอร์มจากทางขนส่ง ใช้เพื่อประกอบเอกสารในการยื่นขอใบขับขี่ ใช้ได้ทั้งใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถยนต์ สามารถขอได้ที่สถานพยาบาล ทั้งในรูปแบบของโรงพยาบาล และคลินิกเวชกรรม

จากประกาศทางเวปไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ครอบคลุมทั้งการขอใหม่ การเปลี่ยนชนิด การต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท

คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่

ตามหลักเกณฑ์เดิม เอกสารใบรับรองแพทย์จะต้องใช้ในกรณีขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว และการต่อใบอนุญาตขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่ได้กำหนดให้การต่อใบอนุญาตขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบด้วยทุกครั้ง ทั้งการต่อใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยต์ และใบขับขี่ทุกประเภท 

สรุปคือ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ สำหรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แนบเอกสารไปด้วยทุกครั้ง

ใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ แบบฟอร์มขนส่ง

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ)

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ขอใบรับรองแพทย์ และส่วนของแพทย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอใบรับรองสุขภาพ (ผู้ขอใบรับรองแพทย์)

 • ชื่อ-นามสกุล 
 • สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติ ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวในพาสปอร์ต)
 • ประวัติสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำตัว, อุบัติเหตุและผ่าตัด, เคยเข้ารับการรักษาในรพ., โรคลมชัก, และประวัติอื่นๆที่สำคัญ (ถ้ามี) 
 • ในกรณีมีโรคลมชัก ให้แนบประวัติการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาว่าท่านปลอดจากอาการชักมากกว่า 1 ปี เพื่ออนุญาตให้ขับรถได้
 • ลงชื่อ และ วัน เดือน ปี ที่ขอใบรับรองแพทย์

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

 • สถานที่ตรวจ และ วัน เดือน ปี ที่ขอใบรับรองแพทย์
 • ชื่อแพทย์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อสถานพยาบาล และที่ตั้งของสถานพยาบาล
 • ได้ตรวจร่างกาย (ชื่อผู้ขอใบรับรองแพทย์)
 • น้ำหนักตัว ความสูง ความดันโลหิต และชีพจร
 • สภาพร่างกายทั่วไป
 • ขอรับรองว่า ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ, ไม่ปรากฎอาการของโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน, ไม่ปรากฎอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคดังต่อไปนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคอื่นๆ(ถ้ามี)
 • สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ 
 • ลงชื่อ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ ได้ไหม

ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ที่จะใช้ประกอบในการทำใบขับขี่ หรือต่อใบขับขี่นั้น ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (แบบฟอร์มเดียวกับของกรมการขนส่งทางบก) สามารถขอได้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกเวชกรรมทุกแห่ง ที่รับออกใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งว่าขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่

ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของแพทยสภา ซึ่งใช้สำหรับขอใบอนุญาตขับรถ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ รวมถึงในกรณีที่ขอใบรับรองแพทย์ ใช้สมัครเรียน สมัครสอบ และสมัครงาน จะกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ โคราช & ประโคนชัย

ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ แบบฟอร์มขนส่ง

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคทั่วไป

 1. โรคทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์ ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีน
 2. ใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ แบบฟอร์มใหม่ จากขนส่ง
 3. ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครสอบ ตรวจสารเสพติด ตั้งครรภ์ ใช้สมัครงาน

บทความด้านวัคซีนและการฉีดวัคซีน

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 3. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 4. วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง วิธีการฉีดวัคซีน ลืมฉีด ฉีดไม่ตรงนัด ทำยังไง
 5. วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2%
 6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 7. วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 9. คำถามพบบ่อย Qdenga วัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่ ดียังไง แตกต่างจากตัวเก่ายังไง
 10. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 11. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 12. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 13. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567) ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ล่าสุด
 14. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 15. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 16. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 17. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

คลินิก ออกใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ โคราช & ประโคนชัย

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

 

Posted in Uncategorized.